Algemene voorwaarden

Vind hier de versie in pdf

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkooptransacties van Gepakt.nl / Gepakt B.V. van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd. Ook vallen hier onder alle toekomstige aanbiedingen en verkooptransacties.

2. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Gepakt.nl / Gepakt B.V. uitdrukkelijk schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk hiervan afstand doet.
b. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

3.TOT STANDKOMING OVEREENKOMSTEN
a. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door ons van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod dan wel op het moment dat door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.
b. Orders door de koper gegeven, zijn bindend. Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt.
c. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort, die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
d. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort, die door Gepakt.nl / Gepakt B.V. zijn vervaardigd, alsmede de daarop berustende intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van Gepakt.nl / Gepakt B.V. ; zelfs indien de koper de kosten heeft betaald.
e. Het door Gepakt.nl / Gepakt B.V. bewaren van het in het vorige lid genoemde materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een half jaar na het laatste gebruik.
f. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen, drukstempels enzovoort die in eigendom aan de koper toebehoren en die aan de verkoper worden verstrekt, verblijven in de ruimten van Gepakt.nl / Gepakt B.V. voor risico van de koper.
g. Alle door de Gepakt.nl / Gepakt B.V. verstrekte offertes, tekeningen, modellen, materiaallijsten enzovoorts blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Gepakt.nl / Gepakt B.V. nooit worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, worden afgegeven of worden gebruikt en dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd aan de verkoper

4. ANNULERING
Indien de wederpartij een overeenkomst met Gepakt.nl / Gepakt B.V. wenst te annuleren dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd, van 25 % van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele transportkosten. Dit laat onverlet de aanspraken van Gepakt.nl / Gepakt B.V. op volledige schadevergoeding die zij lijdt vanwege de annulering van de order.

5. PRIJZEN
a. Tenzij anders vermeld is de prijs van Gepakt.nl / Gepakt B.V.:
Exclusief B.T.W, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
Vermeld in Euro. Gepakt.nl / Gepakt B.V.. behoudt zich het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
a. Gepakt.nl / Gepakt B.V zal trachten de overeengekomen leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden. De genoemde leveringstermijnen gelden echter slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
b. Voor het geval dat de aflevering niet binnen de leveringstermijn mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht op schadevergoeding geven. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
c. Indien de gekochte goederen binnen de afleveringstermijn de fabriek, het depot of het magazijn van Gepakt.nl / Gepakt B.V hebben verlaten, wordt Gepakt.nl / Gepakt B.V geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben gehouden.
d. Gepakt.nl / Gepakt B.V. is niet aansprakelijk voor de vertragingen in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen Gepakt.nl / Gepakt B.V en de koper gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van Gepakt.nl / Gepakt B.V. en/of haar leidinggevenden.
e. De koper is verplicht de goederen af te nemen op de afgesproken leveringsdatum. Indien de koper de goederen niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt, zullen de kosten van opslag en handeling aan de koper worden doorberekend. Gepakt.nl / Gepakt B.V. is gerechtigd de aflevering op te schorten totdat deze (extra) kosten door de koper zijn voldaan.
f. Gepakt.nl / Gepakt B.V. behoud zich ten alle tijde het recht voor om leveringen in delen uit te leveren aan koper.

7. VERVOER
a. De producten worden geacht te zijn geleverd en door de koper aanvaard – alsmede het risico voor de geleverde producten gaat over op de koper – bij levering af ons magazijn, zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de producten naar de koper zijn geladen.
b. Dit vervoer geschiedt op door Gepakt.nl / Gepakt B.V. te bepalen wijze.
c. Gepakt.nl / Gepakt B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan bij het vervoer.
d. Aflevering van de bestelling vindt plaats op werkdagen, in principe tussen 8.00 en 17.00 uur.
e. Retourzendingen waarover van te voren geen overleg is gepleegd met Gepakt.nl / Gepakt B.V., hoeven door Gepakt.nl / Gepakt B.V. niet te worden geaccepteerd.
f. Het door de koper of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van het verzendadvies, de vrachtbrief of de ontvangstbevestiging in andere vorm, geldt als bewijs dat de daarop vermelde zending door de koper compleet en in uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde en ondertekende aantekening van de ontvanger op het betreffende document.

8. EIGENDOMVOORBEHOUD
a. Door Gepakt.nl / Gepakt B.V. aan koper geleverde artikelen blijven haar onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de koopprijs van de artikelen, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Gepakt.nl / Gepakt B.V. zijn betaald.
b. Koper is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden.
c. Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.
e. Koper verleent Gepakt.nl / Gepakt B.V. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar eigendomsrecht uit te kunnen oefenen. Terugname als bedoeld in dit artikel laat onverlet het recht van gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten.

9.BETALING
a. Betaling dient door de Gepakt.nl / Gepakt B.V. te zijn ontvangen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum zonder enige korting.
b. Elk beroep op een opschortingsrecht cq. verrekening vanwege een reclame zijdens de koper is uitgesloten.
c. De koper is vanaf de vervaltermijn van de factuur de wettelijke rente conform artikel 6:119 of 6:119a BW verschuldigd te vermeerderen met een halve procent boven deze vastgestelde wettelijke rente.
d. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Gepakt.nl / Gepakt B.V. moeten worden gemaakt om de nakoming van de betalingsverplichting van de koper af te dwingen, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15 procent van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.
e. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft Gepakt.nl / Gepakt B.V. het recht verdere leveringen op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
f. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover Gepakt.nl / Gepakt B.V. in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door de koper uit hoofde van enigerlei contract aan Gepakt.nl / Gepakt B.V.. verschuldigd is, ineens en volledig opeisbaar.
Gepakt.nl / Gepakt B.V. heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van de koper voortvloeiende. g. Alle bestellingen welke koper doet via de webshop van www.gepakt.nl worden vooraf betaald door de koper via IDeal, PayPal of Mister Cash. Betalingen achteraf kunnen alleen als koper vooraf overeenstemming daarover heeft bereikt met Gepakt.nl / Gepakt B.V

10. TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN ONTBINDING
a. Indien de koper niet stipt aan haar verplichtingen uit de met Gepakt.nl / Gepakt B.V. gesloten overeenkomst voldoet, is zij in verzuim door het enkele feit van het niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming, en mitsdien zonder dat een ingebrekestelling, aanmaning of sommatie is vereist.
b. Indien de koper in verzuim is, is Gepakt.nl / Gepakt B.V. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de koper, en mitsdien zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist.
c. Gelijke bevoegdheid komt Gepakt.nl / Gepakt B.V. toe, indien de koper surséance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard, beslag op haar zaken wordt gelegd of liquideert.
d. Tevens komt deze bevoegdheid aan Gepakt.nl / Gepakt B.V. toe indien gegronde vrees bestaat dat de koper niet stipt aan haar verplichtingen zal voldoen.
e. De ontbinding laat onverlet gebruikers recht op vergoeding van schade, kosten en interesten.

11. AANSPRAKELIJKHEID
a. Gepakt.nl / Gepakt B.V. is noch jegens koper nog jegens derden aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door Gepakt.nl / Gepakt B.V. geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat een ander te wijten is een grove schuld of opzet van Gepakt.nl / Gepakt B.V.
b. Ingeval Gepakt.nl / Gepakt B.V. aansprakelijk mocht zijn voor schade dan is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
c. In geval Gepakt.nl / Gepakt B.V. aansprakelijk mocht zijn voor schade, is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de prijs waarvoor de koper de producten die schade hebben veroorzaakt, heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de koper voor de opdracht is betaald.
d. Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub c als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Gepakt.nl / Gepakt B.V. in onderhavig geval zal uitkeren. e. De koper vrijwaart Gepakt.nl / Gepakt B.V. van alle aanspraken van derden terzake van de door Gepakt.nl / Gepakt B.V. geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat een en andere te wijten is aan grove schuld of opzet van Gepakt.nl / Gepakt B.V.
f. Ingeval van levering van producten door Gepakt.nl / Gepakt B.V. die zij van derden heeft gekocht, verstrekt Gepakt.nl / Gepakt B.V. op deze producten slechts garantie indien en voor zover verkoper hiervoor een garantie van haar leveranciers krijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidende aan de garantie die verkoper van haar leveranciers verkrijgt.

12. AFMETINGEN EN TOEGESTANE AFWIJKINGEN
a. Dozen worden binnenwerks gemeten en de maten worden in millimeters gemeten. Maten worden vermeld in de volgorde: lengte x breedte x hoogte. Hierbij vormen de lengte en breedte het grondvlak van de doos.
b. Platen worden gedefinieerd als breedte x lengte, waarbij de breedte evenwijdig
loopt aan de richting van de golf. Onder richting van de golf wordt verstaan de richting van een golfrug of golfdal.
c. Op afmetingen van dozen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal 5% ten opzichte van de offerte/order, met een maximum van 1 centimeter per richting. Eveneens zijn de aangeboden materiaalkwaliteiten indicatief en gelden hiervoor de gebruikelijke toegestane afwijkingen. De toegestane afwijking in materiaalsterkte, dikte en gramgewicht bedraagt ieder 15%
ten opzichte van de offerte/order.
d. Bij de beoordeling of ten aanzien van een levering één van de hiervoor genoemde grenzen is overschreden, dient ten aanzien van de desbetreffende waarde uit te worden gegaan van de gemiddelde afwijking van het totaal van de geleverde partij.
e. Ten aanzien van de bestelde aantallen is een afwijking van maximaal 10% ten opzichte van de offerte/order toegestaan.
f. Bij bedrukking is de klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ontwerp van het drukbeeld en het aangeboden drukbestand. Tevens dient de klant rekening te houden met de technische beperkingen van de gekozen druktechniek.

13. RECLAMES
a. Reclames die niet binnen 8 dagen na ontvangstdatum van de zaken gemotiveerd en schriftelijk bij Gepakt.nl / Gepakt B.V. zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. In dat geval worden de zaken geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Op overeenkomsten tussen Gepakt.nl / Gepakt B.V. en wederpartij is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
b. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Gepakt.nl / Gepakt B.V. dan wel de rechtbank ter keuze van Gepakt.nl / Gepakt B.V.

Gratis verzending
Onze bestellingen worden binnen Nederland gratis verzonden. Tenzij anders overeengekomen.

Bestelling
De gewenste dozen kunt u het makkelijkst bestellen via onze webshop www.gepakt.nl U kunt ook een e-mail sturen naar info@gepakt.nl

Betaalmethode
U kunt bij www.gepakt.nl veilig online betalen met Ideal, Paypal, Mister Cashsof of per factuur. Bij betaling per factuur hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen.
Leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Enschede.
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot na betaling van de volledige factuur.

Levering
Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3-8 werkdagen af te leveren. Heeft u een spoedbestelling? Wij stellen het op prijs als u dit vooraf telefonisch aan ons doorgeeft zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. Aan de opgegeven levertermijn kunnen nooit rechten aan worden ontleent